Usnesení č. 17/14/2021 A) Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje přijetí tohoto usnesení valné hromady společnosti Mníšecká servisní, s.r.o.: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní částky 1.837.000 Kč (slovy: jeden milion osm set třicet sedm tisíc korun českých) o částku 931.000 Kč (slovy: devět set třicet jeden tisíc korun českých) na částku 2.768.000 Kč (slovy: dva miliony sedm set šedesát osm tisíc korun českých). 2. V rámci zvýšení základního kapitálu se schvaluje převzetí vkladové povinnosti společníkem město Mníšek pod Brdy ve formě nepeněžitých vkladů a schvaluje se jejich vnesení do základního kapitálu společnosti. 3. Ke zvýšení základního kapitálu dochází převzetím vkladové povinnosti a vnesením nepeněžitých vkladů společníka město Mníšek pod Brdy, kterými jsou: a) Projektová dokumentace pro stavbu „Sanace Mníšek pod Brdy – Halda, Bažantnice a okolí“ vyhotovená společností INTERPROJEKT ODPADY s.r.o. ve znalcem zjištěné hodnotě 726.000 Kč, b) Oponentní posudek dokumentace „Sanace – Mníšek pod Brdy – Halda, Bažantnice a okolí“ vyhotovený společností CZ BIJO a.s. ve znalcem zjištěné hodnotě 54.000 Kč, c) odborný dokument „Monitoring podzemní a povrchové vody Bažantnice, Lucký Mlýn a Čisovice – vyhodnocení 1. vzorkovacího kola“ vyhotovený společností CZ BIJO a.s. ve znalcem zjištěné hodnotě 107.000 Kč, d) odborný dokument „Monitoring podzemní a povrchové vody Bažantnice, Lucký Mlýn a Čisovice – vyhodnocení 2. vzorkovacího kola“ vyhotovený společností CZ BIJO a.s. ve znalcem zjištěné hodnotě 44.000 Kč Dokumenty uvedené pod písm. a) až d) tvořící nepeněžitý vklad města Mníšek pod Brdy jsou specifikovány a pro účely vkladu oceněny ve znaleckém posudku č. 229/20 zpracovaném Ing. Karlem Bičovským, se sídlem Jihlavská 62, 140 00 Praha 4, znalcem Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy v oboru ekonomika a ochrana přírody. Souhrnná hodnota těchto nepeněžitých vkladů činí dle znaleckého posudku 931.000 Kč (slovy: devět set třicet jeden tisíc korun českých). 4. Částka odpovídající ocenění nepeněžitých vkladů města Mníšek pod Brdy v souhrnné hodnotě 931.000 Kč (slovy: devět set třicet jeden tisíc korun českých) se zcela započítává na emisní kurs tohoto společníka. Jeho vklad tak bude po zvýšení základního kapitálu nově činit 1.031.000 Kč (slovy: jeden milion třicet jeden tisíc korun českých). 5. Společník město Mníšek pod Brdy je povinen vkladovou povinnost převzít do 10 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady společnosti. Vkladová povinnost musí být splněna do 10 dnů ode dne převzetí vkladové povinnosti. 6. Při zvýšení základního kapitálu nebude společností vydán nový podíl ani nebudou vydány kmenové listy, proto se nestanoví lhůta pro jejich převzetí. 7. Schvalují se tyto změny společenské smlouvy: a) Čl. VI. společenské smlouvy zní nově takto: VI. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY SPOLEČNÍKŮ 6.1. Základní kapitál společnosti činí celkem 2.768.000 Kč (slovy: dva miliony sedm set šedesát osm tisíc korun českých) a je tvořen peněžitými a nepeněžitými vklady obou Společníků. 6.2. Základní kapitál společnosti je tvořen vklady Společníků takto: – peněžitý vklad Společníka 1 činí částku ve výši 100.000,- Kč, – nepeněžité vklady Společníka 1 činí částku ve výši 1.637.000,- Kč, – peněžitý vklad Společníka 2 činí částku ve výši 100.000,- Kč a – nepeněžité vklady Společníka 2 činí částku ve výši 931.000 Kč. b) Čl. XII. odst. 12.1. společenské smlouvy zní nově takto: 12.1. Podíl představuje účast společníka na společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Výše podílů jednotlivých Společníků je s ohledem na společný zájem obou Společníků na splnění účelu společnosti a následný nepeněžitý vklad Společníka 2 do základního kapitálu společnosti, určena dohodou Společníků jako paritní, tj.: a) podíl Společníka 1 činí 50% účasti na společnosti a odpovídá vkladu ve výši 1.737.000 Kč, b) podíl Společníka 2 činí 50% účasti na společnosti a odpovídá vkladu ve výši 1.031.000 Kč. B) Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, deleguje starostku Mgr. Magdalénu Davis, PhD. na jednání valné hromady společnosti Mníšecká servisní, s.r.o., se sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 08339058, která bude rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti a o změně čl. 6. a 12. společenské smlouvy a hlasovat pro usnesení valné hromady společnosti, jak je popsáno výše. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 14 (celkem 20) C) Starostka je v tomto rozsahu oprávněna pověřit k účasti na valné hromadě a hlasování na ní Mgr. Petra Vacíře, advokáta, nar. ………….., bytem …………………………………………… Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO — PRO — Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová — PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 18. Majetkové záležitosti: Před projednáváním majetkových záležitostí se starostka dotázala, má-li někdo ze zastupitelů dotazy k bodům týkajícím se majetkových záležitostí. A pakliže nikoliv, navrhla hlasovat o majetkových záležitostech en bloc. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o návrhu.

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 14_17.3. a 29.3.2021
Zveřejněno dne: 07.04.21 20:05:51