Usnesení č. 17/16/2021 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace ve výši 99.208 Kč na základě smlouvy č. 1190900288 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na akci Park u školního Pavilonu. PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 9. Dar jihomoravským obcím zasaženým tornádem Místostarostka Dalešická přednesla návrh rady města na základě usnesení RM č. 36-103/2021 ze dne 28. 6. 2021, jímž rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit solidární dar ve výši 100.000 Kč na pomoc jihomoravským obcím postiženým tornádem dne 24. 6. 2021 z položky Krizové řízení a postupuje svůj návrh na nejbližší zasedání ZM. Místostarostka dodala, že při Skalecké pouti 2021 byla na dobrovolném vstupném vybrána částka 19.751 Kč právě na pomoc zasaženým obcím. Obě částky navrhuje vedení města věnovat Základnímu článku Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlkani, kterému byla při tornádu poničena klubovna, její vybavení a okolní zeleň. Členové tohoto hnutí jezdí pomáhat do Mníšku pod Brdy od roku 2008. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02