Usnesení č. 17-71/2020 RM souhlasí se stavbou a umístěním: „Prodejny CDA, parkoviště“ ul. Pražská, 252 10 Mníšek pod Brdy, k.ú. Mníšek pod Brdy, parc.č. 1301/3, 1301/4, 1301/5, 1302/5, 1961/1, 1962/1, 1962/6, 1963/1, 2890/1, 2890/3, 2890/49, 2890/50, 2890/52 dle projektové dokumentace pro územní rozhodnutí za následujících podmínek: 1. napojení nové prodejny CDA a parkoviště na vodovodní a kanalizační řad za dodržení podmínek 1.SčV: – Přeložka a zkapacitnění vodovodu, včetně přepojení stávajících vodovodů pro Kovohutě a Benzinu – Nový vodovod pod dálnicí – Zrušení vodovodu OC DN 100 pod dálnicí – Návrh nové kanalizace Ostatní přípojky vodovodu a kanalizace uvedené v projektové dokumentaci se budou odsouhlasovat a povolovat zvlášť samostatně. 2. vybudování autobusové zastávky včetně přístřeší a lavičky na náklady Casa D´ Angolo s.r.o. dle studie, 3. dosadba keřové zeleně a umožnění Městu zřídit odběr dešťové vody z retenční nádrže tak, aby bylo možné ji dále používat na zálivku zeleně kolem budovaného areálu a přilehlého okolí. Souhlas RM je dále podmíněn uzavřením Smlouvy ve smyslu §86 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v plat. znění mezi Městem Mníšek pod Brdy a investorem Casa D´ Angolo s.r.o. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 71 z 5.10.2020
Zveřejněno dne: 09.10.20 13:51:59