Usnesení č. 17-94/2021 RM schvaluje výběr dodavatele na výměnu oken v Městské knihovně společnost OKNOPLASTIK s.r.o. a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 94_19.4.2021
Zveřejněno dne: 23.04.21 07:20:20