Usnesení č. 18-103/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o zřízení služebnosti sítě – právo zřízení, užívání, oprav a nezbytné údržby sítě elektronických komunikací mezi stranami CETIN a.s., paní Mgr. Markétou Koulovou (jako oprávněná) a Městem Mníšek pod Brdy (jako povinná). Dotčenými pozemky služebností ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy jsou pozemky parc.č. 81/1, 88, 1290/1, 1291/2, 2890/16, 2898/2, 2898/4 v katastrálním území Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11