Usnesení č. 18-108/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy nájemní č. SML-00647-2021-6 mezi stranami Lesy ČR (jako budoucí obtížený či pronajímatel) na straně jedné a Městem Mníšek pod Brdy (jako budoucí oprávněný či nájemce) na straně druhé. Stavbou dotčenými pozemky ve vlastnictví Lesů ČR jsou parc.č. 2208/26 a 2209/64 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 108 z 23.8.2021
Zveřejněno dne: 25.08.21 13:02:29