Usnesení č. 18-109/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě za účelem realizace stavby inženýrské sítě SEK mezi stranami CETIN a.s., paní Mgr. Markétou Koulovou (jako oprávněná) a Městem Mníšek pod Brdy (jako závazná). Dotčeným pozemky služebností ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy je pozemek parc.č. 1118/2 v katastrálním území Mníšek pod Brdy. Po realizaci stavby bude dotčený pozemek uveden do původního stavu. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 109 z 6.9.2021
Zveřejněno dne: 10.09.21 10:08:09