Usnesení č. 18-113/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6026534/VB/001, Mníšek pod Brdy, kVN pro p.č. 1962/1 mezi Městem Mníšek pod Brdy (strana budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou společností Colsys, s.r.o. a paní L.V. (strana budoucí oprávněná). Pozemek dotčený stavbou ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy je parc.č. 2890/1 v k.ú. MpB. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. RM žádá stavebníka před realizací stavby o včasné upozornění majitelů sousedních pozemků s termínem realizace stavby. RM žádá o uvedení stavbou dotčeného pozemku ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu s protokolárním předáním tohoto pozemku parc.č. 2890/1 v k.ú. MpB. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 113 ze 18.10.2021
Zveřejněno dne: 22.10.21 09:29:03