Usnesení č. 18/13/2020 Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí Mníšecký region a Dodatek č. 3 ke stanovám DSO. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO — PRO PRO Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO — PRO — PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 14) Stížnost SK Vlčáci Krajský úřad Středočeského kraje obdržel stížnost předanou Ministerstvem vnitra ČR na postup místostarostky Dany Dalešické ve věci přidělování dotací a vyzval zastupitelstvo město k prošetření postupu paní místostarostky. Starostka uvedla přítomné do obrazu a objasnila souvislost této stížnosti, podané předsedou SK Vlčáci Mníšek pod Brdy, z.s., s trestným činem, který měl být spáchán třetí osobou spolupracující s SK Vlčáci na letním příměstském táboře organizovaným SK Vlčáci v roce 2019. Po této události a na základě podnětů od rodičů byla místostarostka pověřena radou města ke komunikací s SK Vlčáci ohledně pozastavení poskytnutí dotace. Předseda spolku byl informován o tom, že dotaci lze poskytnout pod podmínkou, že podepíše dodatek ke smlouvě, jehož předmětem je závazek spolku přijmout veškerá potřebná opatření za účelem prevence a zabránění zneužívání dětí ze strany jakýchkoliv pracovníků vykonávajících činnost pro příjemce dotace. Předseda spolku odmítl dodatek podepsat a dotace tedy nebyla vyplacena. Starostka dále uvedla, že na základě nahlédnutí do soudního spisu má město doklad o tom, že třetí osoba skutečně byla pravomocně odsouzena za trestný čin pohlavního zneužití nezletilých. Soud také uvedl, že zodpovědnost za průběh příměstského tábora nesli přítomní vedoucí, tedy předseda spolku a jeho zástupce. Na to navázal místostarosta Sáblík s tím, že podobná věc se může stát, jde o selhání lidského faktoru, ale když už k tomu došlo, tak předseda spolku měl převzít zodpovědnost a postavit se k celé záležitosti čelem, místo toho však vinu odmítá a snaží se jí svalit na někoho jiného. Zastupitelka Kotoučová navrhla, aby příslušný dodatek byl součástí všech smluv o poskytnutí příspěvku spolkům, které pracují s dětmi a mládeží. Starostka konstatovala, že tomu tak již od letošního roku je a všechny smlouvy se spolky pro rok 2021 již obsahují článek o prevenci zneužívání dětí a podmínku přijetí příslušných opatření. 12 Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 13 ze 16.12.2020_ověřený
Zveřejněno dne: 22.12.20 08:07:04