Usnesení č. 18/19/2022 Zastupitelstvo města bere na vědomí zrušení položky schváleného rozpočtu 5193. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO — PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO — PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO — PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 12. Prezentace projektů KSÚS (kruhový objezd, průtah městem, mostek u Billy) V 19:45 se on-line připojili hosté: zástupce Krajské správy a údržby silnic (p. Karel Motal) a projektanti z Atelieru PROMIKA (ing. Peštál a ing. Kolářová). Karel Motal informoval o tom, že KSÚS připravila kompletní rekonstrukci silnic v průtahu městem Mníšek pod Brdy, tzn. nový povrch i konstrukční vrstvy, a dále o záměru výstavby kruhového objezdu na křižovatce při vjezdu do města – optimální řešení z hlediska bezpečnosti. K oběma akcím je k dispozici zadávací dokumentace a stavební povolení. Financování se předpokládá z prostředků SFDI, přičemž KSÚS bude usilovat o zařazení do plánu na příští rok. Dále pan Motal hovořil o mostku u Billy: původní mostek byl v havarijním stavu, a proto došlo za účelem zachování dopravní obslužnosti k umístění provizorní mostní konstrukce. Nyní byly zahájeny přípravy podkladů pro projektovou dokumentaci na opravu mostku, avšak v rámci Středočeského kraje tato akce není prioritou (přednost mají opravy mostů na 2. a 3. třídách), a tak nelze odhadnout, kdy by mohlo k opravě mostku reálně dojít. Vzhledem k plánované výstavbě kolem Řevnické ulice pan Motal dodal, že nosnost provizorního mostku je dostatečná i pro průjezd stavební techniky. I s ohledem na to by pan Motal doporučil provizorní mostek ponechat, dokud nebude masivnější výstavba dokončena, a teprve poté umístit trvalý most. Technické podrobnosti k rekonstrukci průtahu městem dále poskytli projektanti z Ateliéru PROMIKA (průřez, použité materiály, dopravní řešení – uzavírky, objížďky, harmonogram atd.). Byl otevřen prostor pro dotazy. Zastupitel Jirota: provizorní mostek je nebezpečný pro hojnou dopravu v tomto místě, a to tím spíše, když se připočte průjezd stavební techniky, až započne výstavba kolem ul. Řevnické. Vzhledem k nastíněným uzavírkám dále upozornil na nutnost zajištění přístupu složek IZS do města. Ing. Kolářová: příjezd pro záchranné složky se při plánování prací zohledňuje, operátoři IZS jsou o objížďkách předem informováni, případně mohou složky IZS v některých fázích i projíždět stavbou. Ing. Peštál ještě doplnil upřesnění k použitým materiálům: rekonstrukci je potřeba realizovat, dokud nejsou silnice v havarijním stavu – rychlejší a efektivnější řešení opravy. Nebyly položeny další dotazy. Hosté se odpojili ve 20:15. Bez usnesení. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 13. Úprava stanov DSO Svazková škola pod Skalkou Místostarostka Dalešická představila úpravu stanov Dobrovolného svazku obcí Svazková škola pod Skalkou, která byla schválena zakládající členskou schůzí DSO dne 2. 3. 2022. Jedná se o úpravu přílohy v článku 3 – Ostatní ujednání, a to tak, že byla z textu odstraněna pracovní skupina (která fungovala do doby založení svazku) a místo toho je uvedeno předsednictvo. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52