Usnesení č. 18-84/2021 RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 10 000 Kč od České spořitelny, a.s. určeného na koncert Pavla Šporcla a pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 84_25.1.2021
Zveřejněno dne: 01.02.21 17:51:02