Usnesení č. 19-103/2021 RM souhlasí s projektovou dokumentací pro akci: “Administrativní a skladový objekt firmy Energy, Mníšek pod Brdy, Vodovod a splašková kanalizace” a souhlasí s umístěním sítí nových řadů vodovodu a kanalizace v pozemku ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy parc.č. 2714/57, 2714/1 a 2714/34 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky 1.SčV dle vyj. č. TÚP/070/21/MN ze dne 21. 6. 2021 a podmínky uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvy ve smyslu § 86 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v plat. znění. Návrhy smluv budou předmětem dalšího jednání RM. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11