Usnesení č. 19-109/2021 RM souhlasí se stavbou “Nové STL plynovodní přípojky pro RD čp. 939-Stříbrná Lhota” a ukládá OSMI zajistit podmínky pro uzavření věcného břemene. RM žádá stavebníka před zahájením stavby o včasné upozornění vlastníků okolních pozemků s termínem realizace stavby a po realizaci stavby o uvedení dotčených pozemků do původního stavu. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 109 z 6.9.2021
Zveřejněno dne: 10.09.21 10:08:09