Usnesení č. 19-113/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti strpění a umístění stavby a práva stezky a cesty mezi stranami Město Mníšek pod Brdy (jako oprávněný) a D.H. (jako povinný). Dotčeným pozemkem služebností ve vlastnictví pana D.H. je pozemek parc.č. 1093/10 v katastrálním území Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. RM souhlasí s úhradou prokazatelných nákladů ve výši 35.108 Kč za odstranění a zbudování nového oplocení paní I.H. na pozemku parc.č. 1093/10. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 113 ze 18.10.2021
Zveřejněno dne: 22.10.21 09:29:03