Usnesení č. 19-124/2022 RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy panu R.P. na byt č. 17 v č.p. 555, ul. Rudé Armády MpB formou dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu. RM pověřuje odbor OSMI vypracováním Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 124 ze 7.2.2022
Zveřejněno dne: 14.02.22 15:48:55