Usnesení č. 19-126/2022 RM souhlasí se stavbou nového rekreačního objektu na pozemku parc.č. 1684/1, 1682 a 1683 v k.ú. MpB a s jeho napojením na studnu a jímku na stavebním pozemku. Investor požádá OVV- ochrana přírody o povolení kácení dřevin na stavebním pozemku. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 126 z 28.2.2022
Zveřejněno dne: 04.03.22 10:26:00