Usnesení č. 19-131/2022 RM souhlasí s výkopovými pracemi při výměně kabelu elektrického vedení na pozemku parc.č. 2916/5 ve vlastnictví města za podmínky včasného oznámení termínu stavby vlastníkům sousedních pozemků a s uvedením pozemku města do původního stavu. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 131 ze 4.4.2022
Zveřejněno dne: 06.04.22 09:10:36