Usnesení č. 19/16/2021 Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Mníšek pod Brdy na docházku dítěte do předškolního zařízení, které není zřízeno městem, na školní rok 2021/2022. PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 11. Investiční fond DRFG Starostka představila aktuální nabídku od společnosti DRFG, která na předchozím zasedání ZM v červnu prezentovala investiční možnosti municipalit. Zároveň sdělila, že se jedná pouze o možnost investovat na zkoušku 100.000 Kč, a že vedení města na tom nikterak neplní, není ani shoda v rámci koalice. Proběhla rozprava: Zastupitel Jirota: investovat veřejné finance do soukromé společnosti je riziko. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o návrhu usnesení: Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje nákup podílových listů fondu kolektivního investování Czech Real Estate Investment Fund (ISIN LI0294389098) ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a za tímto účelem pověřuje starostku města k uzavření komisionářské smlouvy se společností EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., prostřednictvím které bude nákup podílových listů realizován. PRO 2 PROTI 6 ZDRŽELI SE 5 Usnesení nebylo přijato. 12. Plánovací smlouva Ambeat – prezentace Slovo dostali zástupci společnosti Ambeat Developement a.s., kteří přišli představit záměr na vybudování areálu komunitního bydlení pro seniory v lokalitě Pod Sequensem. Skupina Ambeat poskytuje zdravotní a sociální služby, pobytové i terénní, s působností po celé ČR. Architektka prezentovala první urbanistický návrh projektu. Ten obsahuje bytové domy, rezidence, řadové domy, objekty občanské vybavenosti, rehabilitačně rekreační objekt, drobné komunitní objekty, park a vodní prvek. Všechny objekty jsou jednopodlažní, pouze 1 objekt pro rehabilitaci je dvoupodlažní (částečně zapuštěný do země). Výstavba bude probíhat v etapách. Areál nebude uzavřený, oplocený, nýbrž bude sloužit široké veřejnosti, rozšíří nabídku občanské vybavenosti v Mníšku (lékaři, rehabilitace, další služby pro občany). Projekt od města nevyžaduje žádnou finanční spoluúčast, naopak vítají podněty, co by areál mohl ještě obyvatelům Mníšku nabídnout. Proběhla rozprava: Zastupitelka Kotoučová: sdílela zkušenost s Mostem k domovu a položila dotaz na cenovou dostupnost, kapacitu ČOV a určení rodinných domů výhradně pro seniory. Odpověděl pan Sommer ze společnosti Ambeat: projekt má za cíl zajistit kontinuitu seniorů, takže bydlení bude řešeno jednak formou pronájmů a jednak nejspíš formou družstevního vlastnictví, nikoliv osobního vlastnictví; cenová dostupnost bude zajištěna nabídkou různých stupňů standardů; ohledně ČOV společnost jedná s 1.SčV a bude se to muset ještě řešit. Starostka dodala, že ČOV musí být tak jako tak zkapacitněna, bez ohledu na tento projekt. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Zastupitel Jirota: upozornil na zatížení dopravy Řevnické ulice, která není v dobrém stavu a jakožto odpůrce rovných střech poukázal na to, že okolní domy mají bez výjimky sedlové střechy. Odpověděla architektka: dopravní řešení společnost konzultuje s dopravním specialistou, zároveň se však předpokládá menší zatížení dopravou v případě seniorů, než jaké by bylo u běžných rodinných domů. Jedná se o šikmé střechy, zejména za účelem plánovaných zelených střech. Zastupitel Digrin: položil dotaz na plánovací smlouvu. Starostka: upřesnila, že dnes by se ukončila původní plánovací smlouva a schválila by se smlouva nová, jejíž návrh zastupitelé obdrželi v podkladech. Nová smlouva rovněž předpokládá změnu ÚP. Zastupitel Digrin: nesouhlasí se vznikem nového sídliště na zelené louce, nesouhlasí s dalším zastavováním této oblasti – první etapa není problém, ale další etapa je obrovská. Upozorňuje na to, že projekt předpokládá soběstačné seniory, ale bude chybět pobytové zařízení. Místostarosta Sáblík: připomněl závěry demografické studie, která ukazuje postupný nárůst počtu seniorů, takže takové zařízení je pro Mníšek do budoucna přínosné. Doplnil ho pan Sommer: projekt je v souladu s ÚP – území R7. Obecnou snahou a celosvětovým trendem je udržet seniory co nejdéle v domácím prostředí za pomoci dostupných terénních služeb. Zastupitel Jirota: obecně je zastáncem celoplošné stavební uzávěry, avšak toto není ten případ (jako např. výstavba v Edenu), takový projekt pro seniory vítá. Zastupitelka Páterová: položila dotaz na podobnou zkušenost odjinud v ČR – reference. Odpověděl zástupce Ambeat: tento koncept komplexního areálu je pro skupinu Ambeat nový, ale jinde již funguje např. formou bytových domů apod. Místostarosta Sáblík: v projektu ocenil právě spojení domácího prostředí a zdravotně- sociálních služeb. Starostka: sdílela svoji zahraniční zkušenost – ve světě je běžný typ bydlení seniorů ve „vesničkách“ se zajištěním terénních zdravotně-sociálních služeb, tato služba v ČR zatím chybí. Dále dodala, že ve smlouvě je zahrnut přínos pro město: město obdrží 5 bytových jednotek. Zastupitel Digrin: navrhnul, aby investor městu zaplatil spíše v penězích, než v naturáliích. Starostka: oponovala, že hodnota získaných bytů má do budoucna větší hodnotu. Nebyly položeny žádné další dotazy. Hlasovalo se o usneseních:

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02