Usnesení č. 19/18/2022 Zastupitelstvo města volí E.N., nar. ………….., bytem ……………………, přísedícím Okresního soudu Praha – západ. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO PRO PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO PRO PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 11. Pořízení změny ÚP Starostka jakožto pověřená zastupitelka pro územní plán uvedla proces pořizování změny ÚP: zastupitelstvu je předkládán návrh na pořízení změny č. 1 ÚP tzv. zkráceným postupem, tzn., že zastupitelstvo rozhodne o zahájení pořizování změny, jejíž rozsah je předem jasně vymezen. Následovat bude obvyklý proces veřejných projednávání, včetně námitek a připomínek dotčených orgánů i občanů, a teprve po jejich vypořádání bude zastupitelstvu města předložen návrh na změnu ÚP. Starostka zdůraznila, že se tedy jedná o zahájení pořízení změny ÚP, nikoliv o samotnou změnu ÚP. Dále zdůraznila, že zkráceným postupem lze pořídit pouze předem definované změny – zastupitelům byly předloženy změny rozdělené do 2 kategorií, a sice změny doporučené a nedoporučené. Po schválení zahájení pořizování změny ÚP zastupitelstvem se bude dále zpracovávat pouze část doporučená. Zároveň v průběhu projednávání mohou být některé doporučené změny vyškrtnuty, avšak nikoliv naopak – v průběhu projednávání již nelze přidávat další body. Proběhla rozprava, v níž zaznělo mimo jiné: Zastupitelka Šretrová: dotaz, kdo doporučil navrhované změny? Navrhované změny měly projít komisí pro ÚP a nestalo se tak, jeden návrh komise nedoporučila. Starostka: změny byly doporučeny architekty, autory stávajícího ÚP, a byly projednány komisí pro ÚP – proběhlo jedno setkání v roce 2021, datum lze dohledat. Jiří Zápal, člen komise pro ÚP: na jednání komise nebyl přítomen, ale komise u tohoto jednoho bodu údajně požadovala další vysvětlení než by bylo doporučeno ke změně. Starostka: na komisi nebyly vzneseny žádné námitky k tomu, aby tento návrh nebyl zařazen, pouze zaznělo, že je potřeba doplnit další podklady, což bude vypořádáno v rámci projednání této změny. Zastupitel Digrin: nesouhlasí se změnou ÚP v budoucí zastavitelnosti plochy R7; územní rezerva byla původně o poloviční výměře 19 000 m2; konstatuje, že pan V. předložil námitku, Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy aby území R10 nebylo rezervou, ale zastavitelnou lokalitou; konstatuje, že takových námitek byla k prvnímu projednávání v roce 2017 celá řada. V době předání byla k těmto námitkám již vyhotovena jednotlivá vyjádření. Město i komise pro ÚP doporučili, že R7 zůstane jak je a R10 se změní v zastavitelnou plochu; při druhém projednání v roce 2019 tam již byla uvedena velikost R7 34 000 m2 + změna na občanskou vybavenost; nešlo ale o reakci na podnět vlastníka; neexistuje žádný záznam o tom, na jakém základě došlo ke změně. Domnívá se, že jde o podvod. Zajímá ho, kdo změnu navrhl. Starostka: jak již ukazovala v prezentaci na prosincovém ZM, zastavitelné plochy se v lokalitě přeskupily, ale mezi starým a novým ÚP došlo ke snížení, nikoliv navýšení zastavitelné plochy; došlo ke změně z rezervy pro RD na rezervu pro občanskou vybavenost na podnět města na základě jednání s panem M., a to dlouho předtím než se objevila společnost Ambeat development se svým projektem. Jiří Zápal: hovoří o změnách č. 4 – měly omezenou platnost a v době přípravy ÚP již neplatily; proto byla R7 ponechána jako rezerva. Konstatuje, že kdyby zůstala plocha pro RD, tak by dnešní návrh na změnu ÚP nebyl vůbec průchozí. Zastupitelé Dalešická, Trkan: nyní se neschvaluje žádná jednotlivá změna, ale pouze zahájení procesu, takže o tomto všem lze jednat až v další fázi procesu. Schvalování změny ÚP může proběhnout třeba až za 1,5 až 2 roky, a to novým zastupitelstvem. Někteří občané čekají na změny již několik let. Pan Ř.: nechápe, proč již několikáté zasedání ZM v řadě starostka prosazuje soukromý komerční projekt a změnu ÚP. Dále uvedl, že postup vedení města v souvislosti s projektem Ambeat development je předmětem vyšetřování za zneužití pravomoci úřední osoby. Starostka: neprosazuje komerční projekt, naopak součástí dnešního programu ZM je zrušení původní plánovací smlouvy, tj. po schválení tohoto zrušujícího usnesení již město nebude mít žádné závazky vůči společnosti Ambeat development, čímž se proces vrací zcela na začátek. Starostka uvedla, že jakožto pověřená zastupitelka pro ÚP je zodpovědná za pořízení změny ÚP v důsledku vynucených – soudních rozhodnutí ohledně zrušení konkrétních částí ÚP. Navrhovaná změna ÚP na ploše R7 je odůvodněná i demografickou studií – stoupá populace seniorů a s tím také potřeba sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu. Pokud tento projekt nakonec nevznikne, pro starostku z toho osobně nic nevyplývá, nemá zde žádné osobní zájmy, pouze usiluje o využití této lokality v souladu s tím, co město potřebuje. Zastupitelka Kotoučová: chápe závěry demografické studie, areál společnosti Ambeat development však nevnímá jako sociální projekt, který vyřeší situaci seniorů – předimenzovaný projekt, finančně nedostupné pro mnoho seniorů. Zastupitelka Šretrová: navrhuje společné jednání o tom, v jakém rozsahu a v jaké variantě by projekt společnosti Ambeat byl pro všechny přijatelný; neodmítá projekt jako takový, ale chce řešit velikost výstavby a obsah služeb tak, aby to bylo pro město přínosnější. Jiří Zápal: prosba všem zastupitelům, aby zahájení pořizování změny dnes neschvalovali a doporučili komisi pro ÚP předložit stanovisko pro zastupitele ohledně navrhovaných změn do příštího ZM v březnu. Zastupitel Trkan: zahajme nyní proces pořízení změny, poté proběhnou veřejná projednání, během nichž se budou moci vyjadřovat občané a dotčené subjekty. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 13 (celkem 21) Starostka: komise pro ÚP bude přítomná při celém procesu pořizování změny; zahájení pořízení změny není potřeba odkládat, během následujících projednávání mohou být některé změny vyřazeny, třeba i rezerva R7, a naopak žádné další nebudou moci být doplňovány. Zastupitel Jirota: vyhrožování trestním oznámením od pana Ř. ho nezajímá, hlasuje dle vlastního úsudku. Zopakoval, že je to proces zahájení, v průběhu procesu se poté mnoho věcí vyjasní, pročistí; opozice chce proces zbytečně zdržovat. Žádné další dotazy. Starostka přečetla návrh usnesení. Poté zastupitel Digrin vznesl protinávrh: pokud by se plocha R7 přesunula do nedoporučených změn, tak by s tím souhlasil. Změnu ÚP plochy R7 vyřadit z přílohy č. 1. Starostka: procesně toto není možné, zadání změny č. 1 by se muselo opět jako celek předložit Krajskému úřadu k vyjádření. Opozice bude mít v průběhu pořizování změny mnoho příležitostí dosáhnout vyřazení rezervy R7 ze změny č. 1, takže v tomto postupu nevidí přínos. Zastupitel Digrin: přeformuloval protinávrh, hlasovalo se: Zastupitelstvo města vrací návrh změn ÚP do Komise pro ÚP, která je následně projedná, upraví a postoupí opětovně zastupitelstvu města na nejbližším zasedání ZM. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PROTI PROTI PRO PROTI PROTI Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO PROTI PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PROTI ZDRŽELA SE PRO ZDRŽEL SE PRO 6 PROTI 6 ZDRŽELI SE 2 Usnesení nebylo přijato. Dále se hlasovalo o usnesení:

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 18_26.1.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 27.04.22 12:40:18