Usnesení č. 19/19/2022 Zastupitelstvo města bere na vědomí úpravu přílohy Stanov DSO Svazková škola pod Skalkou. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO — PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO — PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO — PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 14. Počet členů ZM Podle ustanovení § 67 zákona o obcích stanoví zastupitelstvo obce počet členů zastupitelstva obce na každé volební období nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích, a to i v případě, že počet členů zastupitelstva zůstává nezměněn. Mníšek pod Brdy má 15 zastupitelů již od roku 1994. Výrazný nárůst počtu obyvatel za posledních 30 let (cca 4000 obyv. v roce 1994 vs. cca 6000 obyv. v roce 2022) způsobil, že reprezentativnost zastupitelstva města klesla. RM přijala usnesení, v němž doporučuje ZM reflektovat princip reprezentativnosti a navýšit počet zastupitelů pro volební období 2022-2026. Proběhla rozprava. Zastupitel Kožíšek: preferuje stávající počet 15 zastupitelů (pro rozhodování je lepší nižší počet). Zastupitelka Kotoučová: také preferuje 15 zastupitelů (menší volební uskupení budou složitě dávat dohromady početnější kandidátní listinu – znevýhodnění). Zastupitelka Páterová: ponechat 15 zastupitelů. Zastupitel Grygar: 15 zastupitelů měl Mníšek již v roce 1994, což byl na tehdejší dobu velkorysý počet; podle něj je pro dnešní dobu adekvátní počet 17 zastupitelů. Zastupitel Trkan: čím více mandátů, tím menší nerovnost, zároveň pokud by došlo k navýšení počtu zastupitelů, tak by navrhoval, aby neuvolnění zastupitelé nedostávali odměnu. Zastupitelka Slavíková Klímová: umí si představit 17 zastupitelů, ale navrhuje debatu o této věci přesunout na jindy, kdy bude přítomno více zastupitelů. Starostka: souhlasí, tato debata si zaslouží vyjádření všech zastupitelů. Počet zastupitelů musí být určen 85 dní přede dnem voleb, takže kdyby se příští zasedání ZM konalo do 22.6., tak by to ještě šlo odložit. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Zastupitel Jirota: zažil dobu, kdy bylo 25 zastupitelů, nadpoloviční většina byla tedy tvořena 13 zastupiteli – téměř nikdy se nesešli všichni, zároveň problematická usnášeníschopnost. Zastupitelka Páterová: v mezidobí uvítá neformální pracovní jednání zastupitelů, kde bude moci být tento bod předjednán, a teprve poté hlasovat na ZM v červnu. Přítomní zastupitelé vyjádřili souhlas s tímto postupem. Odloženo. 15. Mníšecká servisní: účetní závěrka, navýšení základního kapitálu Zastupitelstvu města bylo předloženo ke schválení znění usnesení valné hromady společnosti Mníšecká servisní, s.r.o., v níž má město majetkovou účast spolu s KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. Valná hromada bude schvalovat účetní závěrku společnosti za rok 2021 a dále navýšení základního kapitálu společnosti o 300.000 Kč ve formě vkladu města Mníšek pod Brdy. Starostka uvedla, že důvodem vkladu finančních prostředků do majetku společnosti Mníšecká servisní s.r.o. je potřeba uhradit náklady na zpracované posudky a průzkumy v souvislosti s ilegální navážkou na pozemky v majetku Mníšecké servisní, s.r.o., k níž došlo v období srpen- září 2021 a která je od té doby vyšetřována Policií České republiky. Z průzkumů vyplynulo, že je možné nadále pokračovat v projektu sanace ekologické zátěže a připravovat podklady pro podání žádosti o dotaci ze SFŽP. Vložené finanční prostředky budou zároveň částečně sloužit k úhradě nákladů na přípravu dotační žádosti. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52