Usnesení č. 19-68/2020 RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační gravitační přípojky a s připojením RD na pozemku parc.č. 528 (č.p. 319) k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad PE DN 110 a splaškovou kanalizaci PVC DN 300 uložené v komunikaci parc.č. 2905/1 k.ú. MpB za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem MpB a žadatelem K.B. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 68 ze 7.9.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 11.09.20 09:29:28