Usnesení č. 19-94/2021 RM schvaluje Smlouvu o účtu k Fondu zastupitelů a Dodatek ke Smlouvě o účtu s Českou spořitelnou, a.s. a pověřuje starostku jejich podpisem. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 94_19.4.2021
Zveřejněno dne: 23.04.21 07:20:20