Usnesení č. 2-103/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o pronájmu pozemku parc.č. 2895/2 mezi městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy a paní E.H. bytem , za nájemné 2.400,- Kč ročně na dobu určitou do 31. 12. 2023. RM pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o pronájmu pozemku ze dne 15. 11. 2004 a Dodatku č. 1 ze dne 14. 1. 2015. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11