Usnesení č. 2-105/2021 RM souhlasí se záměrem pronájmu pozemků 389/23 o výměře 5041 m2, 389/25 o výměře 679 m2 a 186/18 o výměře 1405 m2 vše v k.ú. Rymaně za celkovou cenu 1.425, – Kč ročně a pověřuje OSMI vyvěšením záměru. RM pověřuje OSMI přípravou směny pozemků parc. č. 569/5 o výměře 286 m2, parc. č. 569/7 o výměře 130 m2, parc. č. 588/7 o výměře 413 m2, parc. č. 139/4 o výměře 12 m2 a část parc. č. 595/2, v k.ú. Rymaně za pozemek 594/3 výměře 1210 m2. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 105 z 26.7.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 28.07.21 14:30:22