Usnesení č. 2/12/2020 ZM schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen: 1. Schválení programu 2. Veřejná schůze 3. Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ 2 4. Zpráva FV 5. Zpráva KV 6. Varianty řešení nového MÚ (plnění usnesení ZM) 7. Schválení rozhodnutí o dotacích 8. RO č. 18/2020 9. Vyvěšování závěrečného účtu na úřední desku 10. Příspěvek na soukromé školky pro školní rok 2020/2021 11. Majetkové záležitosti: a. nákup pozemku od UZSVM b. postoupení plánovací smlouvy – společnost LIGENA, s.r.o. c. prodej pozemku v ulici Hájová PRO 8 PROTI 0 ZDRŽELI SE 3 Usnesení bylo přijato. 2) Veřejná schůze V 18:15 hod byl určen vymezený čas 30 minut pro veřejnou schůzi. Vystoupil pan Daniel s reakcí na své odvolání a na městem zveřejněné články, jejichž obsah s ním předem nikdo nekonzultoval. Požaduje prostor k písemnému vyjádření v příštím Zpravodaji, kde by rád podal věcné vyjádření. Poté si vzala slovo paní Merunková, která v minulosti oslovila vedení města otevřeným dopisem, v němž se staví za pana Daniela. Dalším tématem veřejné schůze byla propuštěná pracovnice pošty. Starostka sdělila, že není v kompetenci RM ani ZM zasahovat do vnitřních záležitostí České pošty. Zastupitelka Nováková nadhodila téma vjezdů aut bez parkovacích povolení na Malé náměstí. Argumentuje tím, že hasiči nebo záchranná služba by v případě potřeby neprojeli. Starostka sdělila, že problematika Malého náměstí se řeší společně s MP. Paní Herdová otevřela téma participace občanů (otázka participačního rozpočtu do budoucna a požadavek po anketách zveřejňovat výsledky). A vznesla další dotazy ohledně posunu opravy mostku na Řevnické ulici a ohledně přínosu funkce 2. místostarosty. Starostka vysvětlila, že je potřeba nejprve dobře ošetřit pravidla participačního rozpočtu, aby vybrané projekty následně bylo možné realizovat. Dále sdělila, že místostarosta Sáblík se za 2 roky ve své funkci zúčastňoval různých setkání a inovativních projektů, aby bylo možné získat tyto projekty pro Mníšek. V současné době se jedná např. o chytré osvětlení a další projekty jsou rozjednané. Cílem je nejen úspora, ale i budoucí digitální fungování města. Pan Sáblík dodal, že jednání se Středočeským inovačním centrem je v důsledku časté obměny ředitelů pomalejší. Na příštím jednání ZM bude představen projekt: Digitální dvojče centra města. Starostka uvedla, že od svého nástupu je v jednání s Krajskou správou údržby silnic ohledně 3 projektů: oprava mostku na Řevnické, totální rekonstrukce průtahu městem (silnice Pražská a Dobříšská), vyřešení křižovatky se silnicí 116 pod mostem D4. Na 2 projektech už jsou k dispozici konkrétní výsledky (kruhový objezd, průtah městem-etapizace rekonstrukce komunikací). Ohledně mostku na Řevnické sdělila starostka zcela čerstvou informaci ze Středočeského kraje, že projekt prý ještě ani není připravován. Redaktor Kálmán se vyjádřil ke zveřejňování výsledků anket. 3 V 18:38 přišla zastupitelka Hana Kotoučová, od této chvíle je přítomno 12 zastupitelů. Paní Cihlová vznesla dotaz k rozpočtu a k rozdělení financí od Středočeského kraje. Dále vznesla dotaz rodičů předškolních dětí ohledně změny jedné kontejnerové třídy na školku, a co vedlo k rozhodnutí o rozšíření spádovosti školy, když poté není kapacita pro mníšecké děti. Poslední dotaz se týkal rekultivace prostoru za Zadním rybníkem. Starostka uvedla, že důvodová zpráva o rozpočtu je na programu dnešního zasedání ZM. Dále sdělila, že ohledně možnosti změny kontejnerové třídy na školku byla oslovena ředitelka ZŠ, která by to považovala za velkou komplikaci. Prověřují se tedy další možnosti řešení. K rozhodnutí dosud nedošlo. Vždy by se ale jednalo o vzájemnou dohodu se ZŠ a MŠ. Ohledně rozšíření spádovosti školy starostka sdělila, že jakmile není spádovost, tak se rodiče dětí přihlašují k trvalému pobytu do Mníšku pod Brdy, takže děti stejně přibývají, ale okolní obce se nijak finančně nepodílejí. Takže byla zvolena varianta spolupráce s okolními obcemi v rámci mikroregionu – založení svazkové školy, ale jedná se o velice předběžnou informaci, jednání je teprve na počátku. Ohledně prostoru rekultivace prostoru za Zadním rybníkem bylo sděleno, že velké záměry dosud vždy ztroskotaly na potřebě velkých investic a že příslušné dotace by měly být vypsány příští rok. V tuto chvíli je přednější dát oblast k dispozici spolkům, které pomáhají prostor udržovat a čistit v rámci svých dobrovolnických aktivit. Pan Navara se ptal na situaci v nouzovém stavu vzhledem ke školství. Starostka uvedla, že se sejde krizový štáb a dá doporučení do RM. Paní Burianová položila otázku panu Digrinovi, jak řešil předchozí stížnosti na pana Daniela, když setrval tak dlouho ve funkci. Pan Digrin to řešil nařízením kontroly a případně snížením finančního ohodnocení. Starostka na závěr přečetla vyjádření zaměstnanců Domova pro seniory, z něhož vyplývá, že po odvolání ředitele tam panuje výrazně lepší atmosféra. Starostka uzavřela: odvolání bylo učiněno na základě závažných podnětů, nikoliv anonymních. Veřejná schůze byla ukončena v 19:00. V 18:56 se dostavila zastupitelka Daniela Páterová, od této chvíle je přítomno 13 zastupitelů. 3) Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ Od posledního zasedání Zastupitelstva města, které se konalo 29.6. 2020, zasedala rada celkem sedmkrát. Šest jednání proběhlo v plánovaném termínu, jedno v mimořádném termínu dne 5.8. 2020, kdy RM odvolala ředitele Domova pro Seniory pod Skalkou. Dále kromě běžné agendy v rámci stavebních a jiných řízení rada projednala i body, které jsou navrženy do programu dnešního jednání ZM, zejména Rozpočtové opatření č. 18, a prodeje a nákupy pozemků.

Hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽELI SE 3
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 12_záznam-ověřený-anonymizovaný
Zveřejněno dne: 09.10.20 12:41:35