Usnesení č. 2/13/2020 Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že všechna následující hlasování budou jmenovitá. PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 1 (Kotoučová) Usnesení bylo přijato. Od této chvíle se hlasovalo jmenovitě. 1) Schválení programu Starostka seznámila přítomné s programem, který zastupitelé minulý týden obdrželi: dodatečně byl doplněn bod 16) RO č. 23/2020 (předřazen před projednávání rozpočtu) a bod 14.8) schválení přijetí dotace na likvidaci bolševníku od MŽP. Bod 4) Zpráva o projektu nového MÚ (video) byl posunut za projednání rozpočtu. Navržený program s vyznačenými změnami: 1 1. Schválení programu zasedání 2. Veřejná schůze 3. Prezentace výsledků generelu vodovodu a kanalizací 5. Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ 6. Zpráva FV 7. Zpráva KV 8. Vodné a stočné pro rok 2021 16. RO č. 23/2020 9. Rozpočet města a příspěvkových organizací i. Návrh SRV 2021 – 2023 ii. Příspěvky spolkům iii. Návrh rozpočtu na rok 2021 4. Zpráva o projektu nového MÚ – video 10. Úprava statutu Ekologického fondu 11. MUDr. Petra Plicková – žádost o ukončení podpory 12. Svazek obcí Mníšeckého regionu (SOMR) – schválení dodatku ke smlouvě a ke stanovám (vystoupení Měchenic) 13. Stížnost SK Vlčáci 14. Schválení přijetí dotací a darů: i. ZŠ Komenského 886 – činnost – šablony (MŠMT) ii. Brdský kos (Středočeský kraj – dar hejtmanky) iii. Domov pro seniory – mimořádná dotace Covid-19 (MZČR) iv. Hasiči – neinvestiční (Středočeský kraj) v. ZŠ Komenského 886 – schodolez (MŠMT) vi. Sociální pracovník – mimořádná dotace Covid-19 (MPSV) vii. Veřejné toalety (Středočeský kraj – participativní rozpočet) viii. Likvidace bolševníku (Program péče o krajinu MŽP) 15. Majetkové záležitosti: i. Směnná smlouva + Dohoda o narovnání ing. Sedlák ii. Nabídka pozemku parc. č. 1339/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy ke koupi Starostka se dále dotázala, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k programu anebo žádá o doplnění programu. Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu zasedání. Hlasovalo se o programu zasedání tak, jak byl předložen.

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 1 (
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 13 ze 16.12.2020_ověřený
Zveřejněno dne: 22.12.20 08:07:04