Usnesení č. 2/14/2021 Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že všechna následující hlasování budou jmenovitá. PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Od této chvíle se hlasovalo jmenovitě. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 1. Schválení programu zasedání Starostka seznámila přítomné s programem, který zastupitelé minulý týden obdrželi, a sdělila, že bod 6) Zpráva KV bude odložen na příští jednání z důvodu nepřítomnosti předsedy KV pana Digrina. Odložen byl také bod 18.d) Kupní smlouva na část pozemku parc. č. 51/4 v k.ú. Rymaně, jelikož nebyl dodán geometrický plán. K bodu 8) Refinancování úvěru dosud město neobdrželo všechny nabídky, a jelikož se jedná o podstatný bod, tak starostka navrhla přesunutí bodu 8 na závěr zasedání a před tímto bodem zasedání ZM přerušit s tím, že by se pokračovalo 29. 3. 2021, kdy už budou k dispozici všechny nabídky. Navržený program s vyznačenými změnami: 1. Schválení programu zasedání 2. Veřejná schůze 3. Jednací řád ZM – aktualizace 4. Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ 5. Zpráva FV 6. Zpráva KV – ODLOŽENO 7. Návrh úsporných opatření (zastupitel Kotouč) 9. Fond pro obce 10. RO č. 2/2021 – aktualizace rozpočtu 2021 11. Analýza kapacit ČOV 12. Demografická studie Mníšecko 13. Spádovost pro předškoláky z Kytína 14. Plán rozvoje sportu 15. Analýza odpadového hospodářství 16. Projekt Sanace Bažantnice 17. Mníšecká servisní – valná hromada – vložení projektu 18. Majetkové záležitosti: a. Bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM parc. č. 2898/1 b. Bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM parc. č. 1622/3 a parc. č. 2931/2 c. Směnná smlouva Energy Property d. Kupní smlouva na část pozemku parc. č. 51/4 v k.ú. Rymaně – p. S.- ODLOŽENO e. Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 4121643624 (odkup pozemku pod TS) mezi stranami Město MpB (jako budoucí prodávající) a společností ČEZ Distribuce, a.s. (jako budoucí kupující) v rámci projektované stavby č. IV-12-6026971, kNN, TS pro p.č. 1297/5 f. Kupní smlouva – bezúplatný převod pozemků parc.č. 2812/2 a 569/18 mezi stranami Ing. P.S. s Ing. J.S. (jako prodávající) a Město Mníšek pod Brdy (jako kupující) 8. Refinancování úvěru Starostka se dále dotázala, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k programu anebo žádá o doplnění programu. Zastupitelka Nováková se rovnou omluvila z jednání 29. 3. Jiné návrhy na doplnění či úpravy programu vzneseny nebyly. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 2 (celkem 20) Hlasovalo se o upraveném programu zasedání.

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 14_17.3. a 29.3.2021
Zveřejněno dne: 07.04.21 20:05:51