Usnesení č. 2/16/2021 Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání: 1. Schválení programu zasedání 2. Veřejná schůze 3. Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ 4. Plnění úkolů ze ZM (revokace) 5. Zpráva FV 6. Zpráva KV 7. Rozpočtová opatření 8. Schválení přijetí dotací 9. Dar jihomoravským obcím zasaženým tornádem 10. Příspěvek na soukromé školky pro školní rok 2021/2022 11. Investiční fond DRFG 12. Plánovací smlouva Ambeat – prezentace 13. Osadní výbor Rymaně 14. DSO Technické služby Brdy a Hřebeny 15. Železnice 16. Majetkové záležitosti: a. Prodej části pozemku v k.ú. Rymaně (A.S.) b. Souhlas s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků v areálu Domova pro seniory Pod Skalkou c. Souhlas s bezúplatným převodem ideální 1/9 pozemků v lokalitě u Luckého mlýna d. Směnná smlouva na pozemky JTH Omega + Město e. Souhlas s prodejem pozemků ve vlastnictví města formou veřejné dražby f. Deklaratorní rozhodnutí o právním vztahu veřejného prostranství (pan C.) g. Návrh Plánovací smlouvy – její financování, žadatelé (M.A., J.D., P.M, L.K.) h. Návrh Smlouvy o právu stavby Residence Pražská PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Poté dostal slovo místostarosta Sáblík a nabídl přítomným možnost vyzkoušet si v následující hodině průlet městem ve virtuální realitě (3D brýle) zajištěný studentem jeho školy. 2. Veřejná schůze V 18:15 byl určen vymezený čas 30 minut pro veřejnou schůzi. Prostor dostali přítomní občané. Pan K.: požaduje omluvu za nesplněné sliby lidem (konkrétně uvedl vodovod Za Rybníky). Žádá, aby starostka odstoupila z funkce. Místostarostka Dalešická: vodovod Za Rybníky se bude realizovat ještě v letošním roce. Š.H., autor petice pro záchranu železniční dopravy ve Středočeském kraji shrnul dosavadní informace ohledně petice, která byla předána zastupitelstvu kraje a byla vzata na vědomí. Část spojů zůstane zachována, ale není to dostačující, některé vlaky nenavazují, doporučuje úpravy jízdních řádů. Pan H. dále upozornil na formulaci, kterou kraj používá při informování veřejnosti o situaci v železniční dopravě, a sice že obce „souhlasí s omezením dopravy“, ale ve Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy skutečnosti je to tak, že obce nesouhlasí, ale nemohou si dovolit financovat z vlastních zdrojů jiný než takto omezený provoz. Starostka poděkovala panu H. za jeho aktivity směrem k zachování železniční dopravy a ujistila přítomné, že současnou dohodou s krajem to nekončí, naopak je to začátek dlouhodobého vyjednávání. Dále sdělila, že návrhy jízdních řádů a klíčových spojů pro zachování dávaly obce dohromady pod velkým časovým tlakem, není to tedy ideální, ale vycházelo se z momentálních odhadů a propočtů. Jednání s krajem budou pokračovat. Starostka potvrdila, že obce nesouhlasí s omezením železniční dopravy, nýbrž musely přistoupit na ultimátum od kraje vzhledem ke svým omezeným finančním zdrojům. M.I., vedoucí školení jídelny, otevřel téma školní jídelny: vzhledem ke zvyšující se kapacitě školy není jídelna schopna poskytovat obědy pro cizí strávníky a zaměstnance školy, jídelna se nachází na hranici své kapacity (1000 strávníků). Dotázal se na další postup a také jak dopadlo jednání ohledně pronájmu kavárny za účelem výdeje jídel pro učitele, přičemž dodal, že zájem o obědy by měli i senioři/cizí strávníci. Proběhla diskuse k tématu obědy pro učitele: Místostarostka Dalešická: probíhají jednání s provozovateli Hostince U Káji Maříka ohledně možného pronájmu prostoru kavárny v přízemí Pavilonu za účelem výdeje jídel (+ snídaně, svačiny, káva, zákusky apod.). Nyní se čeká na propočet ohledně prvotní investice do prostoru za tímto účelem. Předpokládá se zvýhodněný nájem, aby provozovatelé mohli podávat obědy za netržní cenu. Radní Slavíková Klímová doplnila, že možnost rozvozu obědů nabízí Charita Starý Knín, kontakty na zájemce sbírá sociální pracovník města. Starostka dodala, že obědy pro seniory může zajistit i Domov pro seniory Pod Skalkou, je to již rozjednáno s ředitelkou domova. Zastupitelka Páterová se divila, že by pronájem kavárny proběhl bez výběrového řízení, a navíc nejen za účelem výdeje obědů ale celkově jako kavárenský provoz, a připomněla původní záměr provozování kavárny Magdalénou o.p.s. Místostarostka Dalešická doplnila, že proběhlo poptávkové řízení – obvolala všechny restaurace v Mníšku – nezájem, jelikož obědy pro učitele za nižší cenu jsou prodělečné. I z toho důvodu byl jedinému zájemci (Hostinec U Káji Maříka) nabídnut celodenní provoz i jako kavárny, aby se jim investice do vybavení vrátila. Zastupitelka Páterová poznamenala, že zaměření poptávky pouze na Mníšek je zúžené, a že má informaci o potenciálních zájemcích i z jiných obcí. Uvedla konkrétně jméno M.Č., který má údajně zájem. Starostka dodala, že Magdaléna o.p.s. o provozování kavárny zájem neměla z důvodu nevyhovujících prostor, a na město se doposud žádní zájemci neobrátili. Místostarosta Sáblík potvrdil, že o provoz podniku, který není rentabilní (obědy za netržní cenu, zákaz prodeje alkoholu, omezená otevírací doba apod.), pochopitelně žádní zájemci nebudou. Zastupitel Jirota uvedl, že běžnou praxí je dát zaměstnancům stravenky, zaměstnavatel nemá povinnost zajišťovat obědy. Dále položil dotaz, co pro to dělá ředitelka školy. Ředitelka školy odpověděla, že na tuto situaci již rok upozorňuje. M.I. téma uzavřel: škola souhlasí s postupem města, s realizovaným poptávkovým řízením, a dodal, že rozšířené využití kavárny nejen pro výdej obědů, ale i jako celodenní zajištění občerstvení je vítáno, jelikož v okolí školy se během dne pohybuje mnoho lidí (žáci, rodiče, návštěvníci kroužků atd.), kteří jistě prostor s občerstvením využijí. Radní Slavíková Klímová doplnila novou informaci z Domova pro seniory – dle sdělení hygienické stanice mohou uvařit jen 10 obědů navíc. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 3 (celkem 16) V 18:55 se dostavila zastupitelka Kotoučová. Přítomno 13 zastupitelů. Zastupitel Digrin: dotaz na délku platnosti nájemní smlouvy pro pronájem kavárny? Starostka: v tuto chvíli ještě smlouva není k dispozici, město zatím nemá představu, bude předmětem jednání. Zastupitelka Šretrová: požaduje termín, do kdy obdrží konkrétní informace. Starostka navrhla přeposlat všem zastupitelům nabídku od provozovatelů Hostince U Káji Maříka, jakmile ji obdrží. J.P.: dotaz na svazkovou školu a jaké se plánuje dočasné řešení, než bude škola vybudována? Starostka objasní v rámci bodu 3. Zastupitel Vlastimil Kožíšek upozornil na chybějící cedule omezení rychlosti v Rymani a dotázal se na obchvat ulice Čisovické. Místostarostka Dalešická: o chybějících značkách město ví a doplní. Starostka: obchvat by kraj nezafinancoval, vyprojektovaný kruhový objezd počítá s možností obchvatu do budoucna. V 19:05 ukončena veřejná schůze. 3. Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ Starostka přednesla zprávu o činnosti Rady města a Městského úřadu za uplynulé období a doplnila aktuální informace ohledně svazkové školy, jak požadovala zastupitelka Páterová. Dne 21. 9. 2021 proběhla schůze SOMR, kde se utvořila skupina 13 obcí, které mají zájem založit dobrovolný svazek obcí pro svazkovou školu. Vznikne pracovní skupina, která připraví zakládací smlouvu, stanovy, zajistí účetnictví, webové stránky atd. – rozdělení úkolů, na 20. 10. je naplánována schůzka pracovní skupiny na MÚ v Mníšku. Budou zahájeny kroky k založení svazkové školy. Založení svazkové školy má 2 části: 1.) investice do nové budovy: dotace od MŠMT pro svazky obcí činí 85 % Před půl rokem starostka kontaktovala odbor investic na MŠMT (Ing. Kurfürstová-ředitelka odboru, Ing. Kaňka – oddělení financování organizačních složek státu a organizací zřizovaných MŠMT) za účelem zjištění základních parametrů pro založení svazkové školy: 540 žáků (devítiletky po 2 třídách v ročníku), podmínkou je vypracovaná demografická studie (hotovo), pozemky pro stavbu (blíží se dohoda s církví), projekt (bude vypracován). Dotační výzva již byla vypsána, ale v roce 2023 dojde k aktualizaci, v rámci které lze zažádat. Nyní je naplánována schůzka na MŠMT (říjen 2021) i za účasti členů pracovní skupiny. 2.) zajištění kapacit do té doby: k založení svazkové školy dojde ještě před získáním vlastní budovy. Plánuje se pronájem prostor v areálu ÚVR. Každý rok 1 až 2 třídy pro děti z okolních obcí, dokud nebude postavena nová budova svazkové školy. Děti z Mníšku by měly být umístěny do mníšecké školy, děti z okolních obcí do pronajatých prostor svazkové školy v areálu ÚVR, případně do dalších disponibilních prostor v jiných obcích. Proběhla rozprava: Zastupitel Digrin: Pavilon plní svoji úlohu tak, jak byl zamýšlen, tj. pouze pro mníšecké děti. Kdyby se nezaplnil žáky z jiných obcí, tak by kapacita vystačila. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 4 (celkem 16) Starostka: oponovala a sdělila, že okolní starostové tvrdí, že jim bylo slibováno, že Pavilon se staví pro všechny děti a vyřeší problémy v regionu. Místo toho už 2 roky po dokončení Pavilonu se opět řeší nedostatečná kapacita školy a město je zadluženo 30 miliony. Zastupitel Jirota: sdělení pana Digrina je demagogické, jelikož nelze předpokládat, aby po dokončení Pavilonu tam chodili pouze mníšecké děti – obměna složení žáků je otázkou mnoha let. Starostka: Mníšek je spádovou obcí, je proto potřeba s dětmi z těchto obcí počítat – solidarita. Zastupitelka Šretrová: regionální svazkovou školu vítá a stejně tak přednostní určení budovy školy pro děti z Mníšku. J.P.: žádá ujištění, že se již nebude zvedat kapacita školy. Starostka: kapacita školy se zvyšovat nebude, město bere na vědomí, že ředitelka školy nechce mít pod sebou třídy v areálu ÚVR, ty budou spadat pod svazkovou školu. Nebyly položeny další dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02