Usnesení č. 2/17/2021 Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že všechna následující hlasování budou jmenovitá. PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 1. Schválení programu zasedání Starostka seznámila přítomné s programem, který zastupitelé minulý týden obdrželi, a dotázala se, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k programu anebo žádá o doplnění programu. Zastupitelka Šretrová navrhla veřejnou diskusi prodloužit na hodinu i více, aby všichni občané dostali potřebný prostor pro vyjádření. Zastupitel Jirota navrhl doplnění bodu „stravování dětí ze speciální školy Komenského 886 v jídelně ZŠ Komenského 420“ a zařadit jej až na konec programu jako bod č. 23. Zastupitelka Šretrová: bod „stravování dětí“ projednat již v rámci veřejné diskuse. Starostka: v rámci veřejné schůze se budeme věnovat všemu, co občany zajímá a body, které jsou zařazeny v programu, by se podrobněji prodiskutovaly až u příslušných bodů programu; veřejnou schůzi lze prodloužit, ale až na konci určeného časového limitu 30 minut, jak stanovuje jednací řád ZM. Hlasovalo se o upraveném programu zasedání ZM:

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56