Usnesení č. 2/18/2021 Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že všechna následující hlasování budou jmenovitá. PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 1. Schválení programu zasedání Starostka seznámila přítomné s programem, který zastupitelé před týdnem obdrželi, a sdělila, že do programu navrhuje doplnit body Volba nového člena rady města kvůli odstoupivšímu zastupiteli a radnímu Miroslavu Vilimovskému. Dále starostka navrhla odložit schválení aktualizace plánovací smlouvy se společností Ambeat development, avšak ponechat tento bod v programu za účelem zrušení původního usnesení k plánovací smlouvě, která nikdy nenabyla účinnosti – plánovací smlouva totiž nebyla podepsána, jelikož se společností Ambeat development probíhala další jednání o úpravě smlouvy za účelem vypořádání připomínek od občanů a zastupitelů a celkově zlepšení podmínek pro město. Koalice tedy navrhuje odložení schválení aktualizace plánovací smlouvy se společností Ambeat development, aby mohl být v mezidobí zpracován nezávislý právní posudek, který posoudí dosavadní proces její přípravy a schvalování. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Starostka dodala, že koaliční zastupitelé byli v souvislosti s obsahem kupní smlouvy na předmětné pozemky nyní vlastněné společností Ambeat development teprve nedávno seznámeni s novými skutečnostmi, o nichž nebyli řádně informováni před schválením první verze plánovací smlouvy. Jedná se zde o dvě roviny, jednak o rovinu politické etiky (členové koalice nebyli informováni o obsahu kupní smlouvy), za níž převzal politickou odpovědnost Miroslav Vilimovský a odstoupil ze zastupitelstva, a druhou rovinu faktickou, tj. zda došlo či nedošlo k porušení právních předpisů, na což poskytne odpověď právě zmíněný audit. Koalice tedy navrhuje přijmout usnesení pro zadání nezávislého právního auditu procesu schvalování plánovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Ambeat za účelem prověření souladu s právními předpisy a vyloučení střetu zájmů. Dále starostka navrhla odložit ještě další 2 body v majetkových záležitostech: bod 13 f) a g), protože bude potřeba jednat ještě s jedním partnerem v dotčeném území. Odloženo na příští ZM. Místostarostka Dalešická navrhla doplnit do programu bod Úprava stanov DSO Svazková škola za účelem schválení aktualizovaných stanov DSO na základě požadavku KÚ. Dále se starostka dotázala, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k programu anebo žádá o další doplnění programu. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění. Hlasovalo se o upraveném programu zasedání ZM:

Hlasování: PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 18_26.1.2022_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 05.02.22 10:15:48