Usnesení č. 2/19/2022 Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání: 1. Schválení programu zasedání 2. Veřejná schůze 3. Zpráva starostky o činnosti RM a MěÚ 4. Plnění úkolů ze ZM 5. Zpráva FV 6. Zpráva KV – ODLOŽENO 7. Schválení přijetí dotací 8. Schválení návratné finanční výpomoci pro Domov pro seniory 9. Darovací smlouvy (RC Essentia, Magdalena, o.p.s.) 10. Rozpočtová opatření 11. Zrušení položky schváleného rozpočtu 5193 12. Prezentace projektů KSÚS (kruhový objezd, průtah městem, mostek u Billy) 13. Úprava stanov DSO Svazková škola pod Skalkou 14. Počet členů ZM 15. Mníšecká servisní: účetní závěrka, navýšení základního kapitálu 16. Obecně závazná vyhláška – noční klid a používání hlučných strojů 17. Obecně závazná vyhláška – zábavní pyrotechnika 18. Majetkové záležitosti: a. Směna pozemků pro svazkovou školu b. Kupní smlouva J., L. – pozemek parc. č. 1989/63 c. Smlouva o budoucí smlouvě kupní LASSO INVEST – část pozemku parc. č. 1969/1 a pozemek parc. č. 1969/4 d. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB – Kovohutě, parc.č. 1966/1 a 1966/7 e. Zřízení pracovní skupiny – PS Ambeat development a.s. f. Nabídka pozemků ke koupi – VIAGEM a.s. – 19/1536 pozemků parc.č. 2033/23, 2035/2, 2036/2, 2036/4, 2037/2, 2038/6 , 2042/24 v k.ú. MpB g. Nabídka pozemků ke koupi – VIAGEM a.s. – 1/54 pozemků parc.č. 2030/16, 2031/2, 2032/7, 2032/10, 2032/11, 2033/13, 2033/35 a 2033/43 v k.ú. MpB h. Odprodej pozemků parc.č. 2867/4 a 2864/8 v k.ú. MpB i. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1011/12 v k.ú. MpB od ÚZSVM Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy j. Budoucí Směnná smlouva na stavbu 3 řadových garáží na pozemcích parc.č. 2714/526, 2714/527 a 2714/528 v k.ú. MpB k. Nesouhlas se záměrem prodeje pozemku parc.č. 2092/1 v k.ú. MpB – nápravné opatření na základě podnětu KV l. Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě s Casa D´Angolo m. Prodej osobního automobilu Opel Combo-C PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Z důvodu distanční účasti 1 zastupitelky starostka navrhla, aby všechna následující hlasování byla jmenovitá. O návrhu se hlasovalo:

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52