Usnesení č. 2-78/2020 RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku parc. č.412/5 v k.ú. Stříbrná Lhota předem vybranému zájemci………………………………………………………………….., za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. RM pověřuje OSMI vypsáním záměru pronájmu. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 78 z 23.11.2020
Zveřejněno dne: 30.11.20 17:08:50