Usnesení č. 2-82/2020 RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke SOD ze dne 13. 10. 2020 – Stavební úpravy obřadní místnosti za účelem změny v užívání, uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností F1 facility CZ s.r.o. RM pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 82 z 21.12.2020
Zveřejněno dne: 22.12.20 14:01:58