Usnesení č. 2-88/2021 1) RM souhlasí s projektovou dokumentací pro územní řízení pro stavbu nového bytového domu “Residence Pražská” o kapacitě 23 bytových jednotek a 2 obchodních jednotek na pozemku č.parc. 76 a 77/1, k.ú. Mníšek pod Brdy vč. vodovodní a kanalizační přípojky a s připojením budoucího BD na vodovodní a kanalizační řad vedený v pozemku 2890/16 za dodržení podmínky 1.SčV o maximálním povoleném množství vody 2135 m3/rok a maximálním povoleném množství splaškových vod 2135 m3/rok a za podmínky uzavření Smlouvy ve smyslu §86 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění, která bude RM ke schválení předložena spolu s projektovou dokumentací k dalšímu stupni stavebního řízení. 2) RM požaduje předložení projektové dokumentace v dalším stupni pro stavební povolení. Předložená projektová dokumentace bude řešit stavbu vodovodní a kanalizační přípojky technologií protlaku pod komunikací na pozemku č.parc. 2890/16, k.ú. Mníšek pod Brdy. 3) RM požaduje doplnit PD o hydrogeologický posudek, dle ÚP se jedná o pozemky se zrašeliněnou půdou. Je nutné dle posudku vyřešit odvodnění stavebního pozemku a dále vyřešit otázku dešťových vod. Doložit vhodnost navrženého vsakovacího objektu a podložit souhlasem vodoprávního úřadu a správce toku. 4) RM požaduje doplnit projekt sadových úprav na řešeném území s převládajícím zastoupením původních druhů keřů a stromů (vzhledem k údolní nivě) a podložit závazným stanoviskem orgánu ochrany přírody ORP Černošice. 5) RM podmiňuje svůj souhlas uzavřením smlouvy o právu stavby chodníku a parkovacích stání na pozemcích města. Pozemky investora, na nichž bude realizován chodník a parkovací stání, budou bezplatně převedeny do majetku města. 6) Společnost Residence Pražská s.r.o. (IČ: 07202474) jako investor bytového domu poskytne k rozvoji města příspěvek ve výši 400 000 Kč na projektovou dokumentaci revitalizace meandrů parku Pivovárka (případně další náklady spojené s realizací projektu). Příspěvek bude poukázán na účet města do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení projektu společnosti Residence Pražská. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (Slavíková Klímová)

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 88_22.2.2021
Zveřejněno dne: 01.03.21 17:16:04