Usnesení č. 2-98/2021 Rada Města doporučuje připravit odpověď na žádost MB INŽENÝRING, spol. s r.o. po projednání s právníkem, zhotovitelem územního plánu a architektem města, a to do 31. 5. 2021. RM se domnívá, že je třeba postupovat v souhlasu se zákonem a zároveň zajistit soulad záměru žadatele se schválenou územně plánovací dokumentací. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 98_17.5.2021
Zveřejněno dne: 24.05.21 13:31:40