Usnesení č. 20-113/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti strpění a umístění stavby a práva stezky a cesty mezi stranami M.K. (jako oprávněná) a Městem Mníšek pod Brdy (jako závazná). Dotčeným pozemkem služebností ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy je pozemek parc.č. 407/2 v katastrálním území Rymaně. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. Žadatel předloží RM projektovou dokumentaci vjezdu umístěného na pozemku 407/2 ve vlastnictví Města MpB. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 113 ze 18.10.2021
Zveřejněno dne: 22.10.21 09:29:03