Usnesení č. 20-126/2022 RM souhlasí s napojením stávajícího rodinného domu č.p. 277 na pozemku parc.č. 2365, 2366 v k.ú. MpB novou gravitační kanalizační přípojkou na stávající gravitační kanalizační řad města vedený v pozemku parc.č. 275/4, 274/3 v k.ú. Rymaně za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci. RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi žadatelem a městem Mníšek pod Brdy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (Sáblík)

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 126 z 28.2.2022
Zveřejněno dne: 04.03.22 10:26:00