Usnesení č. 20/14/2021 Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným nabytím pozemku p.č. 2898/1 o výměře 260 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaných v katastru nemovitostí vedené Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – západ na LV 60000 z vlastnictví ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 18. b) Bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM parc. č. 1622/3 a parc. č. 2931/2 ÚZSVM nabízí městu bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi parc. č. 1622/3 o výměře 43 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a 2931/2 o výměře 41 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace. RM doporučila bezúplatný převod pozemků usnesením č. 7-89/2021 dne 8. 3. 2021.

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 14_17.3. a 29.3.2021
Zveřejněno dne: 07.04.21 20:05:51