Usnesení č. 20/18/2022 Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy, příslušné dle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), ve spojení s § 55a stavebního zákona, s přihlédnutím ke stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 133678/2021/KUSK ze dne 24.11.2021 a k doporučení pořizovatele dle § 55a odst. 4 stavebního zákona: 1) rozhodlo o pořízení změny č. 1 územního plánu (ÚP) Mníšek pod Brdy zkráceným postupem a o jejím obsahu. Obsah změny ÚP tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení. Změna č. 1 územního plánu Mníšek pod Brdy může podle potřeby obsahovat prvky regulačního plánu ve smyslu ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona – např. pro regulace týkající se uplatnění zelených střech a fasád. 2) rozhodlo o nezařazení návrhů na změnu územního plánu, uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení do obsahu změny č. 1 ÚP Mníšek pod Brdy. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 3) rozhodlo o tom, že pořizovatelem změny č. 1 ÚP Mníšek pod Brdy bude dle § 6 odst. 2 stavebního zákona Městský úřad Mníšek pod Brdy, který zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 odst. 1 stavebního zákona prostřednictvím fyzické osoby s příslušným oprávněním. 4) rozhodlo o tom, že náklady na zpracování změny č. 1 ÚP Mníšek pod Brdy včetně vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj území budou hrazeny z rozpočtu města. 5) pověřilo starostku města výběrem a uzavřením příslušné smlouvy s kvalifikovaným zpracovatelem změny č. 1 ÚP Mníšek pod Brdy a s kvalifikovanou osobou pořizovatele této změny ÚP. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO PROTI PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková ZDRŽELA SE — PROTI PRO ZDRŽELA SE Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PROTI PRO PRO PROTI PRO PRO 8 PROTI 4 ZDRŽELI SE 2 Usnesení bylo přijato. Starostka vyzvala všechny zastupitele, aby se společně s Komisí pro územní plán zúčastnili pracovních setkání k projednání Změny č. 1. územního plánu. 12. Úprava stanov DSO Svazková škola Místostarostka Dalešická předložila ke schválení upravené stanovy Dobrovolného svazku obcí Svazková škola Pod Skalkou, které byly schváleny na minulém zasedání ZM dne 8.12.2021. Při opětovné kontrole stanov Krajským úřadem bylo doporučeno upřesnit výklad znění týkající se rozhodování per rollam. Proto byl do článku 15 – Rozhodování per rollam přidán bod č. 8. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o návrhu usnesení:

Hlasování: PRO 8 PROTI 4 ZDRŽELI SE 2
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 18_26.1.2022_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 05.02.22 10:15:48