Usnesení č. 20/19/2022 A) Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje přijetí tohoto usnesení valné hromady společnosti Mníšecká servisní, s.r.o.: Návrh usnesení valné hromady společnosti Mníšecká servisní, s.r.o. o zvýšení základního kapitálu a o změně společenské smlouvy: Valná hromada přijala tato usnesení: I. Schválení účetní závěrky společnosti a rozhodnutí o vypořádání ztráty za minulé účetní období. 1. Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2021. 2. Vykázané ztráta za účetní období roku 2021 ve výši 72 073,80 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty. II. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní částky 2.838.000,- Kč (slovy: dva miliony osm set třicet osm tisíc korun českých) o částku 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) na částku 3.138.000,- Kč (slovy: tři miliony sto třicet osm tisíc korun českých). 2. V rámci zvýšení základního kapitálu se schvaluje převzetí vkladové povinnosti společníkem – Město Mníšek pod Brdy, se sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 00242748, ve formě peněžitého vkladu a schvaluje se jejich vnesení do základního kapitálu společnosti. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 3. Ke zvýšení základního kapitálu dochází převzetím vkladové povinnosti a vnesením tohoto peněžitého vkladu jmenovaného společníka, kterými je částka ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých). 4. Částka odpovídající peněžitému vkladu Města Mníšek pod Brdy, v souhrnné hodnotě 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) se zcela započítává na emisní kurs tohoto společníka. Jeho vklad tak bude po zvýšení základního kapitálu nově činit 1.331.000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta třicet jedna tisíc korun českých). 5. Město Mníšek pod Brdy je povinno vkladovou povinnost převzít do 10 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady společnosti. Vkladová povinnost musí být splněna do 10 dnů ode dne převzetí vkladové povinnosti. 6. Při zvýšení základního kapitálu nebude společností vydán nový podíl ani nebudou vydány kmenové listy, proto se nestanoví lhůta pro jejich převzetí. 7. Schvalují se tyto změny společenské smlouvy: a) Čl. VI. společenské smlouvy zní nově takto: VI. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY SPOLEČNÍKŮ 6.1. Základní kapitál společnosti činí celkem 3.138.000,- Kč (slovy: tři miliony sto třicet osm tisíc korun českých) a je tvořen peněžitými a nepeněžitými vklady obou Společníků. 6.2. Základní kapitál společnosti je tvořen vklady Společníků takto: – peněžitý vklad Společníka 1 činí částku ve výši 100.000,- Kč, – nepeněžité vklady Společníka 1 činí částku ve výši 1.707.000,- Kč, – peněžitý vklad Společníka 2 činí částku ve výši 400.000,- Kč a – nepeněžité vklady Společníka 2 činí částku ve výši 931.000,- Kč. b) Čl. XII. odst. 12.1. společenské smlouvy zní nově takto: 12.1. Podíl představuje účast společníka na společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Výše podílů jednotlivých Společníků je s ohledem na společný zájem obou Společníků na splnění účelu společnosti a následný nepeněžitý vklad Společníka 2 do základního kapitálu společnosti, určena dohodou Společníků jako paritní, tj.: a) podíl Společníka 1 činí 50% účasti na společnosti a odpovídá vkladu ve výši 1.807.000,- Kč, b) podíl Společníka 2 činí 50% účasti na společnosti a odpovídá vkladu ve výši 1.331.000,- Kč. B) Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, deleguje starostku Mgr. Magdalénu Davis, PhD. na jednání valné hromady společnosti Mníšecká servisní, s.r.o., se sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 08339058, která bude rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti a o změně čl. 6. a 12. společenské smlouvy a hlasovat pro usnesení valné hromady společnosti, jak je popsáno výše. C) Starostka je v tomto rozsahu oprávněna pověřit k účasti na valné hromadě a hlasování na ní Mgr. Petra Vacíře, advokáta, nar. …………..…, bytem …………………… Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 15 (celkem 25) Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO — PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO — PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO — PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Dále paní tajemnice přednesla důvod a obsah změn obecně závazných vyhlášek. Změnu vyhlášky lze učinit pouze vydáním nové vyhlášky. 16. Obecně závazná vyhláška – noční klid a používání hlučných strojů Předložený návrh obsahuje zrušovací a změnové ustanovení týkající se čl. 5 „Noční klid a používání hlučných strojů“ obecně závazné vyhlášky č. 2/2009, o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Mníšek pod Brdy, ve znění vyhlášky č. 3/2010. Dobu nočního klidu upravuje zákon – dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny ranní. Obec prostřednictvím vyhlášky stanovuje výjimečné případy, při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována (v noci z 30. prosince na 31. prosince a v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku). Úprava ustanovení o používání hlučných strojů je předkládána na základě podnětu občanů. Jedná se o doplnění zákazu používání hlučných strojů v den státního svátku nebo v den státního smutku. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52