Usnesení č. 20-71/2020 RM pověřuje JUDr. Vilimovského prověřením zájmu o rozšíření kamerového systému města o komunitní kamerový systém na sídliště a riziková místa ve vytipovaných lokalitách. V případě zájmu spoluvlastníků SVJ nebo firem by bylo základním předpokladem zakoupení kamery z vlastních zdrojů SVJ a firem a následné darování Městu. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 71 z 5.10.2020
Zveřejněno dne: 09.10.20 13:51:59