Usnesení č. 21-109/2021 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 976/MÚMníšekpodBrdy/ALLIN/40411 o pronájmu tiskárny ze dne 27. 3. 2020 a pověřuje starostku jejím podpisem. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 109 z 6.9.2021
Zveřejněno dne: 10.09.21 10:08:09