Usnesení č. 21-114/2021 RM souhlasí se stavbou nového RD na pozemku parc.č. 1255/2 v k.ú. MpB a s jeho napojením stávající vodovodní přípojkou a novou kanalizační přípojkou na vodovodní a kanalizační řady města vedené v pozemku parc.č. 2912 za podmínky 1.SčV, a.s. a podmínky uzavření Smlouvy ve smyslu §86 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění mezi žadatelem K.B. a J.H. a městem. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06