Usnesení č. 21-128/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12- 6022863/1-Mníšek pod Brdy – kNN pro 640/1, 3, 4, 5 mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení společností Elektromontáže s.r.o. (jako oprávněná) a městem Mníšek pod Brdy (jako povinná). Dotčeným pozemkem věcným břemenem služebnosti ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy je pozemek parc.č. 2714/57 v k.ú. Mníšek pod Brdy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07