Usnesení č. 21/14/2021 Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků p.č. 1622/3 o výměře 43 m2 a 2931/2 o výměře 41 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – západ na LV 60000 z vlastnictví ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 18. c) Směnná smlouva Energy Property RM doporučila výměnu pozemků mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ENERGY PROPERTY a.s. dle návrhu geometrického plánu č. 3009-76/2018 ze dne 14. 1. 2020 usnesením č. 17-47/2020. Cílem výměny pozemků je dosáhnout přirozeného majetkoprávního stavu, kdy většina příjezdové komunikace do administrativního a skladového objektu firmy ENERGY PROPERTY a.s. bude ve vlastnictví stavebníka. Výměnou se pozemky v ploše územní rezervy pro dopravní infrastrukturu dostanou do vlastnictví města Mníšek pod Brdy.

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 14_17.3. a 29.3.2021
Zveřejněno dne: 07.04.21 20:05:51