Usnesení č. 21-71/2020 RM souhlasí se stavbou rekreační chaty na pozemku parc.č. 560, 562 v k.ú. Mníšek pod Brdy, se stavbou nové kanalizační přípojky a s připojením pozemku na gravitační kanalizační řad vedený v pozemku parc.č. 2812/1 v k.ú. Mníšku pod Brdy. Po vybudování nového vodovodu RM souhlasí se stavbou nové vodovodní přípojky a s napojením pozemku parc.č. 560, 562 k.ú. Mníšek pod Brdy na nový vodovodní řad. Napojení se na kanalizace a nový vodovod je podmíněné uzavřením Smlouvy ve smyslu § 86 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v plat. znění. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 2 (Dalešická, Vilimovský) Tajemnice, Různé

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 2 (
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 71 z 5.10.2020
Zveřejněno dne: 09.10.20 13:51:59