Usnesení č. 22-119/2021 RM souhlasí s napojením stávajícího rodinného domu na pozemku parc.č. 18/1 v k.ú. Rymaně novou vodovodní a tlakovou kanalizační přípojkou na stávající vodovodní a tlakový kanalizační řad vedený v pozemku 38/1 v k.ú. Rymaně za podmínky 1.SčV dle vyjádření TÚP/100/21/MN ze dne 7.9.2021 a podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci mezi žadatelem a městem. Žadatel zajistí souhlas vlastníka pozemku 38/1 dotčeného touto stavbou. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 119 z 13.12.2021
Zveřejněno dne: 20.12.21 08:07:16