Usnesení č. 22-126/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-6026235/1 Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 494 mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení společností Elektromontáže, s.r.o. panem V.B. (jako oprávněná) a městem Mníšek pod Brdy (jako povinná). Dotčeným pozemkem věcným břemenem služebnosti ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy je pozemek parc.č. 490/4 v k.ú. Rymaně. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 126 z 28.2.2022
Zveřejněno dne: 04.03.22 10:26:00