Usnesení č. 22-131/2022 RM souhlasí s upraveným zněním návrhu Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě mezi smluvními stranami městem Mníšek pod Brdy a žadatelem Casa D´Angolo s.r.o. zastoupenou jednatelem Bc. Pavlem Humlem ze dne 9.8.2021 za předpokladu dodržení a respektování podmínek 1.SčV. RM postupuje tento návrh Dodatku č. 1 k PS k projednání na ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 131 ze 4.4.2022
Zveřejněno dne: 06.04.22 09:10:36