Usnesení č. 22/14/2021 Zastupitelstvo města schvaluje znění a uzavření směnné smlouvy na pozemky dle přiloženého geometrického plánu č. 3009-76/2018 ze dne 14.1. 2020 parc. č. 630/1, 2714/14, 2714/16, 2714/17, 2714/18. 2714/19 v k.ú. Mníšek pod Brdy , mezi Městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy a firmou ENERGY PROPERTY a.s. zastoupenou Ing. Arch. P. Neřoldem, U Vápenky 676/1, 153 00 Praha 5. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem směnné smlouvy. PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 18. e) Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 4121643624 (odkup pozemku pod TS) mezi stranami Město MpB (jako budoucí prodávající) a společností ČEZ Distribuce, a.s. (jako budoucí kupující) v rámci projektované stavby č. IV-12-6026971, kNN, TS pro p.č. 1297/5 Na základě

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 14_17.3. a 29.3.2021
Zveřejněno dne: 07.04.21 20:05:51